Algemene reisvoorwaarden

Artikel 1:  Inleidende bepalingen
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Global Events: de reisorganisatie die op eigen naam aan het  publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Reiziger:
De wederpartij van Global Events; of
Degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard; of
Degene aan wie van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Global Events is overgedragen.

Reisovereenkomst:
De overeenkomst waarbij Global Events  zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
Vervoer;
Verblijf;
Een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Boekingskantoor:
Het bedrijf dat tussen de reiziger en Global Events bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

Werkdagen:
De dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Kantooruren:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur.

Artikel 2: Informatie van Global Events
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege Global Events algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa
en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Door of vanwege Global Events zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskosten verzekering en een reisverzekering.
Global Events mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen. Global Events vermeldt een dergelijke voorwaarde duidelijk in de aanbieding.

Aangezien de gemiddelde reissom bij Global Events vrij hoog ligt, is het raadzaam dat de reiziger bij zijn verzekeringsmaatschappij nagaat welk dekkingsbedrag voor zijn annuleringskosten verzekering geldt. De reiziger dient er rekening mee te houden dat voor doorlopende annuleringskosten verzekeringen veelal een bepaalde maximum dekking van toepassing is. Vaak kan de reiziger tegen bijbetaling bij zijn verzekeringsmaatschappij de dekking verhogen tot het juiste bedrag. In alle gevallen adviseert Global Events dat de reiziger een juiste reis- en annuleringsverzekering afsluit.

Global Events draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Global Events bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
De reiziger verstrekt Global Events voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.

Met name dient de reiziger informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Global Events omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Global Events van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten, worden de kosten aan de reiziger in rekening gebracht.

Artikel 4:  Essenties
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Global Events  aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Global Events zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Global Events.

Global Events heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger en Global Events dit overeenkomen.

Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Global Events alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft Global Events  het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het
verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Global Events.

Artikel 5: Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Aanbod en aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Global Events inclusief de toepasselijke voorwaarden. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Bij boeking via internet richt Global Events het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door Global Events is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Herroeping aanbod
Het aanbod van Global Events is vrijblijvend en kan zo nodig door Global Events worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van
andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Global Events niet. Dergelijke fouten
en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Opzegging door Global Events wegens te geringe deelname
Global Events heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Global Events vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding. De opzegging dient binnen de in de aanbieding genoemde termijn en schriftelijk te geschieden.

Gegevens en voorbehouden in publicatie
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Global Events maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

Indien Global Events algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de
reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Global Events kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van Global Events kan worden gevergd van afwijken.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden, rente en incassokosten
Bij totstandkoming van de reisovereenkomst voor een reis dient de reiziger een aanbetaling van 50% van de reissom te betalen. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist die afwijkt van het hiervoor vermelde, zal Global Events dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan, tenzij bij het reisaanbod een afwijkende restantbetaling wordt vermeld. In dat geval zal de afwijkende restantbetaling als vereiste restantbetaling gelden.  Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst binnen 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis dient de volledige reissom per omgaande te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Global Events schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Global Events heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Global Events heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door Global Events gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7: Reissom
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen
de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen.
Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende
diensten die op verzoek van de reiziger door Global Events of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze
Global Events bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 8: Wijzigingen reissom
Global Events heeft het recht om tot 5 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Global Events zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Mocht bijvoorbeeld in de praktijk een bepaald onderdeel op het moment van boeken niet te realiseren zijn tegen de afgesproken prijs of wegens geen beschikbaarheid, neemt Global Events contact met de reiziger op om dit te bespreken. Vliegtarieven kennen een hoge mate van differentiatie door verschillende boekingsklassen. Deze kunnen wijzigen. Bij een onverhoopte verhoging dient Global Events de reiziger voor dit bedrag na te belasten. Ditzelfde geldt voor onverhoopte verhogingen van de luchthavenbelasting en eventuele koersverschillen vanaf het moment van boeken tot het moment van betaling.

Artikel 9: Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger
Global Events stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Global Events kan worden gevergd.

Indien de reiziger uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen
heeft, meldt hij dit onverwijld bij Global Events of het boekingskantoor.

Ingeval een reis wordt geboekt binnen 7 dagen voor de dag van vertrek geeft Global Events of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Global Events of het boekingskantoor.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten,
zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste
visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de
reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks
met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en in geen geval voor rekening Global Events.

Artikel 10: Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.

Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door Global Events met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst niet annuleren. De oorspronkelijke overeenkomst zal dan worden uitgevoerd.

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt
beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is.

Artikel 11: In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
Het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Global Events voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 10 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 12: Annuleringskosten
Tot 60 dagen vóór vertrek, 50% van de totale reissom, of de minimum aanbetaling
Van 60 dagen- tot 30 dagen vóór vertrek, 75% van de totale reissom
Binnen 30 dagen vóór vertrek en vanaf de dag van vertrek, 100% van de totale reissom.

Hierop afwijkende annuleringskosten moeten bij de reisaanbieding worden vermeld en zijn dan bindend.

Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel
11 van toepassing.

Artikel 13: Wijzigingen door Global Events
Global Events heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Global Events aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Wijzigingen deelt Global Events zo spoedig mogelijk aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Als de wijziging één of meer zeer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) niet afwijzen.

Indien de oorzaak van de wijziging aan Global Events kan worden toegerekend, kan de reiziger de wijziging afwijzen.

Artikel 14:  Aansprakelijkheid en overmacht
Global Events is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Global Events.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is Global Events verplicht de eventuele tekortkoming te herstellen, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Global Events is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Global Events of degene van wiens hulp Global Events bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Indien bijvoorbeeld een cruise onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig de vertrekhaven kan bereiken doordat de vliegreis naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit voor risico van de reiziger. De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd.

Artikel 15:  Hulp en bijstand
Global Events is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Global Events, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst Global Events is toe te rekenen.

Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Global Events tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Global Events kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 16:  Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Global Events
Ingeval op een in de reis begrepen dienst een verdrag, verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Global Events dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

Global Events is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskosten verzekering.

Global Events kan voor dood of letsel van de reiziger nooit aansprakelijk worden gesteld. Voor overige schade kan Global Events alleen aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van opzet of grove schuld van Global Events. De overige schade is beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid Global Events gelden ook ten behoeve van werknemers van Global Events, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een verdrag, verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 17:  Verplichtingen van de reiziger
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Global Events ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Global Events van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Global Events in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle uit bovenstaande situatie voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 18: Geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.